වතු කරයට නව දේශපාලන පක්ෂයක්

වතු කරය නියෝජන කරමින් නව දේශපාලන පක්ෂයක් හා නව වෘත්තිය සමිතියක් ආරම්භ කිරිමට අනුෂා චන්ද්‍රසේකරන් මහත්මිය පියවර ගෙන ඇත.

මෙහි දේශපාලන පක්ෂයේ නම චන්ද්‍රසේකරන් ජනතා පෙරමුණ ලෙසත් නව වෘත්තිය සමිතිය අන්නා චන්ද්‍රසේකරන් වෘත්තිය සමිතිය ලෙසත් නම් කර ඇති බව අනුෂා චන්ද්‍රසේකරන් මහත්මිය පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු අනුෂා චන්ද්‍රසේකරන් මහත්මිය පවසන ලද්දේ වතු කම්කරුවන් වෙනුවෙන් බව පවසමින් ආරම්භ කරන ලද සමහර වෘත්තිය සමිති මෙන්ම සමහර දේශපාලන පක්ෂ වතු කම්කරුවන් රැවටිමට ලක් කරන බවත්ය.

තම පියානන් වන දිවංගත පි. චන්ද්‍රසේකරන් මහතා වතු කම්කරුන්ගේ යහපත වෙනුවෙන් කදුරට ජනතා පෙරමුණ ආරම්භ කලද ඔහුගේ අභාවයත් සමග වතු කම්කරුවන් වෙනුවෙන් ඔහු විසින් කර ගෙන ගිය බොහෝ සංකල්පයන්ද වැලලි ගිය බවද පවසන ලදි.

වතු කම්කරු ජනතාව වෙනුවෙන් තම පියානන්ගේ පැවති එම උදාරත සංකල්පයන් ඉදිරියට ගෙන යාම තම අරමුණ බවත් එම තත්වයන් මත මෙම නව දේශපාලන පක්ෂය හා නව වෘත්තිය සමිතිය ආරම්භ කිරිමට පියවර ගත් බවද අනුෂා චන්ද්‍රසේකරන් මහත්මිය පවසන ලදි.

මෙම නව දේශපාලන පක්ෂය හා නව වෘත්තිය සමිතිය තුලින් ඉදිරියේදි වතු කරයේ ජනතාවට පලදායි සේවයක් ඉටු කිරිමට තමන් කැපවන බවද අනුෂා චන්ද්‍රසේකරන් මහත්මිය තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts