රාජපක්ෂ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සමාජ සංවර්ධන පදනමක්

thondaman

ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් සමාජ සංවර්ධන පදනම යනුවෙන් නව පදනමක් ආරම්භ කිරිම අගමැති අර්යා ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොටගල පිහිටි ලංකා කම්කරු කොංග්‍රස් මුලස්ථානයේදි (සී. ඩබ්ලිව්. එෆ්.) ආරම්භ කිරිම 18 වන දින සිදු කරන ලදි.

තම පියා වන දිවංගත ආරුමුගනක් තොණ්ඩමන් මහතා විසින් කර ගෙන ගිය සමාජ සංවර්ධන කටයුතු ඉදිරියටත් ගෙන යාමේ අරමුණ මත මෙම සමාජ සංවර්ධන පදනම ආරම්භ කල බව වතු නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතා පවසන ලදි.

මෙම සමාජ සංවර්ධන පදනම මගින් ඉදිරියේදි වතු කරයේ විවිධ සමාං සංවර්ධන වැඩ කටයුතු ඉටු කිරිමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts