කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ CCTV ගැලවූ සිසුන් 25 කට වසර දෙකක පන්ති තහනමක්

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලීය CCTV කැමරා ගැලවීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් හඳුනා ගත් සිසුන් 25 කට වසර දෙකක පන්ති තහනමක් ලබා දී තිබෙනවා.

2017/2018 අධ්‍යයන වර්ෂය 2020.02.29 වැනි දිනයෙන් අවසන් වන බැවින් එදින පෙ.ව.8 ට සිට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දළුගම පරිශ්‍රය සියලූම සිසුන්ට තහනම් ප්‍රදේශයක් බවට ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඒ අනුව හෙට(29) පෙ.ව. 8 ට පෙර සියලූම සිසුන් නේවාසිකාගාරවලින් ඉවත් විය යුතු බවත් පාලානාධිකාරිය දැනුම් දෙයි.

සති අන්ත පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා , ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා, සහතික පත්‍ර පාඨමාලා සහ ඊට අදාළ සියලුම විභාග නැවත දැනුම් දෙන තුරු නොපැවැත්වෙන බවත් විශ්වවිද්‍යාල සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය ඒකකය දැනුම් දෙයි.

Related posts