කොරෝනා නසන සාර්ථක ඔසුවක් ලංකාවේ නිපවදවයි

epireoies

කොරෝනා වෛරසය සඳහා සාර්ථක ප‍්‍රතිචාර දක්වන ඖෂධයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට දේශීය වෛද්‍ය තරංගා කුමාරි වික්‍රමසූරිය මහත්මිය සමත් වී තිබේ.

එම ඖෂධය යුර්වේද සූත්‍ර කමිටු විසින් අනුමත කර ඇත.

EPIREPIES නමින් නම් කර ඇති එම ඖෂධය රාජ්‍ය මාධ්‍ය සිසිර මහතා තම පිලිගැන්වීම එම අමාත්‍යංශයේදී සිදු කර තිබේ.

Related posts