කොරෝනා රෝගීන් වෙනුවෙන් නව රෝහල් 6 ක්

දිනෙන් දින වැඩිවන කොරෝනා රෝගීන් වෙනුවෙන් නව රෝහල් 6 ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි කොවිඩ් හදිසි ප්‍රතිචාර සහ සෞඛ්‍ය පද්ධති පෙර සූදානම් කිරීමේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ජයසුන්දර බණ්ඩාර මහතා පවසයි.

ඔහු සඳහන් කළේ, එම රෝහල් ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය පාරිසරික වාර්තා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ඇතුළු ආයතනවලින් ඉල්ලා ඇති බවය.

කොරෝනා රෝගීන් වෙනුවෙන් අලුතින් ඇඳන් 18,000 ක් සෑදීමට කටයුතු කරන බව ද වෛද්‍ය ජයසුන්දර බණ්ඩාර පැවසුවේ ය.

මේ අතර දිවයිනේ රෝහල් 32 ක් කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන බවට පත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ ඉදිරි දෙසතිය තුළ අවසන් කරන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

Related posts