ගෑස් සිලින්ඩරට අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

litrogas

වෙ⁣ළෙන්දන් විසින් කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක් බැරැති ගෑස් සිලින්ඩර විකිණීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ මිලදී නොගන්නා ලෙස පාරිභෝගිකයින්ට බලපෑම් කිරීම වළක්වමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ද්‍රවීකෘත පොට්‍රා්ලියම් වායුව හෙවත් එල් පී ගෑස් අඩංගු කිලෝ ග්‍රෑමි 12 දශම පහේ ගෑස් සිලින්ඩර දිවයින පුරා සියලුම ගෑස් අලෙවිසැල් තුළ මිලදී ගැනීම සදහා තිබිය යුතු බවට අනිවාර්ය කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ සදහන් වෙයි.

2003 අංක 09 දරණ පාරිභොගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය පනතේ බලතල ප්‍රකාරව එම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත්තේ පාරිභොගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරියේ සභාපති මේජර් ජෙනරාල් ශාන්ත දිසානායක විසින්.

 

Related posts