මත්පැන් ගන්න විශාල පිරිසක් දිගු පෝලිම්වල

mathpanhal

පනවා තිබු සංචරණ සිමා නිතිය ඉවත් කිරිමෙන් අනතුරුව හැටන් ඇතුළු වතුකරයේ සියළුම නගර වල වෙලදසැල් විවෘත කිරිමට වෙලදසැල් හිමියන් කටයුතු කරනු ලැබුවා.

සංචරණ සිමා ඉවත් කිරිමත් සමග වසා දමා තිබු රටබිම මත්පැන්සැල්වල තබා තිබු මුද්‍රා ඉවත් කර එම අලෙවිසැල් සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට අනුකුලව ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරගෙන යන ලෙස හැටන් සුරාබදු කාර්යාලයේ නිලධාරින් විසින් දැඩි උපදෙස් මාලාවක් එම මත්පැන් අලෙවිසැල් හිමියන්ට වාචිකව ලබා දී තිබෙනවා.

හැටන් නගරයේ වසා දමා තිබු මත්පැන් අලෙවිසැල් විවෘත කිරිමත් සමග මත්පැන් මිල දි ගැනිමට විශාල පිරිසක් පැමිණෙන අයුරු අප කැමරාවේ සටහන් වුණා.

සංචරණ සිමා නිතිය ඉවත් කිරිමෙන් පසු ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථ කිහිපයක් ධාවනයට එක් කර තිබුණද එතරම් මගින් සංඛ්‍යාවක් නගර කරා පැමිණෙන ආකාරයක් දක්නට නොලැබිණ.

හැටන් නගරය ඇතුළු වතුකරයේ සියළුම නගර වලට දැඩි පොලිස් ආරක්ෂාවක් යොදවා තිබුණා.

හැටන් – රංජිත් රාජපක්ෂ

Related posts