මධ්‍යම පළාතේ ආසාදිතයන් 9251 දක්වා ඉහලට

corona

මධ්‍යම පලාත තුල 28 වන දිනට වාර්තාවි ඇති කොවිඩ් ආසාදිතයන් 288ත්  සමග මධ්‍යම පළාතේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන 9251 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බව මධ්‍යම පලාත් සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ මධ්‍යම පලාත තුල 28 වන දිනට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 88 දෙනකු, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 140 දෙනකු, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 60 දෙනකු අලුතින් වාර්ථාවි ඇති බවත්ය.

මෙම තත්වයන් මත මේ වන විට මධ්‍යම පලාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 5694ක් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 1757ක් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 1800 වශයෙන් වාර්ථාවි ඇති බවත්ය.

මේ වන විට මධ්‍යම පලාත තුල සමස්ථ කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 92ක් වන බවත් එයින් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් මරණ 69ක් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් මරණ 11ක් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් මරණ 12 වශයෙන් වන බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts