මහ මැතිවරණයට අදාල තැපැල් ඡන්ද අයදුම් පත් භාර ගැනීම අද(06)සිට

මහ මැතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද අයදුම් පත් භාරගැනීම අදින් ආරම්භ විය.

තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් ලබන 16 වැනිදා දක්වා භාරගැන්නා අතර අයදුම් පත්  මැතිවරණ කොමිෂන් සභා වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකි වේ.

Related posts