මාතර – බෙලිඅත්ත අතර නව දුම්රිය ස්ථානයක්

මාතර – බෙලිඅත්ත නව දුම්රිය මාර්ගය තුළ මේ වන විට දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මක වුවද, නාකුළුගමුව හා ඒ් අවට ගම්මානවල මහජනතාවට මාතර – බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගය ප්‍රවාහන සේවා සඳහා භාවිතා කිරීමට දුම්රිය ස්ථානයක් නොමැතිවීම මහත් ගැටළුවක් විය.

එම අඩුපාඩුව සපුරමින් විදුලිබල බලශක්ති හා ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් නාකුළුගමුවට නව දුම්රිය ස්ථානයක් ලබා දෙන ලෙස දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දි තිබිනි. ඒ් අනුව රුපියල් මිලියන 08ක වියදමින් නව දුම්රිය ස්ථානයක් ඉදි කිරීමේ කටයුතු ඊයේ (01) ආරම්භ කෙරිනි.

දුම්රිය මාර්ග රැසක් ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ග බවට පත් කිරීමටත්, තදාසන්න දුම්රිය ව්‍යාපෘති දෙකක් කොළඹ හා මහනුවර ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් සැලසුම් කර ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම මාතර- බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවනය කෙරෙන දුම්රිය ප්‍රමාණවත් නොමැති බවට මහජනතාවගෙන් ලැබෙන පැමිණිළි නිසා දැනට අලුත්වැඩියා කරමින් පවතින දුම්රිය මැඳිරි මෙන්ම ඇණවුම් කර ඇති දුම්රිය මැඳිරි ලැබුන වහාම නව දුම්රිය දෙකක් මෙම මාර්ගයේ ධාවනය සඳහා යොදවන බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

Related posts