පදියතලාවේ ජනතාව ජලය නොමැතිව දහදුක් විදියි

රටේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට වර්ෂාවෙන් අඩුවක් නැති වුවද අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පදියතලාවේ ජනතාව ජලය නොමැතිව ගත කරන්නේ ඉතා අසීරු ජීවිතයකි.

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පදියතලාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට අයත් පල්ලේගම, තලාපිට ඔය දකුණ, සමෘද්ධි මාවත, නාවින්න, කොකුමාවර, තපස්සිකයාය, පල්ලේගම ආදී ගම්මාන රැසක ජනතාව බීමටවත් ජලය නොමැතිව ඉතා දුෂ්කරතාවයට පත්ව සිටී.

ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට අයත් බවුසර්වලින් ඇතැම් අවස්ථාවලදී සතියකට එක් වරක් පමණක් ජලය ලැබෙන අතර ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ එය ප්‍රමාණවත් නොවන බවය.

ඇතැම් ගම්මාන වල අතුරු මාර්ගවලට මෙම බවුසර් රථ නොපැමිණීම හේතුවෙන් එම ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව සිටී.

රඹකැන් ඔය ජලාශය මඟින් ලබා දෙන ජල ව්‍යාපෘතිය පදියතලාව ආසන්නයටම පැමිණ ඇති බැවින් එයින් ජලය ලබා දෙන්නේ නම් තම ජල ගැටළුවට විසඳුම් ලැබෙන බව ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කරයි.

Related posts