මහජන බැංකුව නව වසරට ආසිරි පතයි

නව වසර උදාවිමත් සමග නව වසරට ආසිරි පතමින් මහජන බැංකුව හැටන් ශාඛාව මගින් 01වන දින බෞද්ධ හා හිංදු ආගමික වතාවත් සිදු කර කොවිඩ් වසංගතය මෙරටින් දුරු වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරන ලදි.

එමෙන්ම එම ශාඛාවේ කලමණාකාර ආර්. එම්. ආර්. එම්. රත්නායක මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය නව වසරේ රාජ්‍ය සේවයේ දිවුරුම් ලබා දිමද මෙහිදි සිදු කරන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts