කාත්තන්කුඩියේ වසම් 10ක හමුදා සෝදිසි ස්ථාන පිහිටුවයි

හුදකලා කළ කාත්තන්කුඩි ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමසේවා වසම් 10ක හමුදා සෝදිසි  ස්ථාන පිහිටුවා ඇති බව යුද හමුදාව පවසයි.

එම ප්‍රදේශයේ හුදකලා බව ඉවත්කළ  ග්‍රාමසේවා වසම්  හැර සෙසු  ග්‍රාමසේවා වසම් මාර්ග  බාධක  දමා වසාදැමීමට  හමුදාව, පොලිසිය, නගර සභාව  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සෞඛ්‍ය  වෛද්‍ය අධිකාරි කාර්යාල නිලධාරින් විසින්  සිදුකරන ලදි.

ඇතුලත මාර්ග, ප්‍රධාන  මංසන්ධි සහ ජනතාව ගෙවසන ස්ථානයන් නගරසභා  සේවකයින් විසින් වසදමන ලදි.

Related posts