ප්‍රංශ සමාගමකට ලංකාවෙන් නෞකාවක්

මෙවැනිම නෞකාවක් ජපානය සඳහාද නිශ්පාදනය කිරීමට කලම්බු ඩොක් යාර්ඩ් සමාගම පසුගිය දා. කටයුතු ක්ළේය.

මේ ප්‍රංශ සමාගමක් සමග නෞකාව ක් ඉදි කිරීමට ගිවිසුම් ගත වීම සම්බන්ධයෙන් එම ආයතනය නිකුත් කළ නිවේදනය යි.

Related posts