ෆේස්බුක් දැඩි තීරණයක

මේ වන විට රුසියාව තුළ ෆේස්බුක් සමාජජාල මාධ්‍ය භාවිතය අවහිර කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

අසත්‍ය ප්‍රචාර සිදුකිරීම හේතුවෙන් මෙම අවහිර කිරීම සිදුකර ඇති බව  බලධාරින් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Related posts