නියෝජ්‍ය කථානායක ලෙස අජිත් රාජපක්ෂ තේරී පත් වෙයි


පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක ලෙස හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී අජිත් රාජපක්ෂ මහතා වැඩි ඡන්ද 30කින් තේරී පත් විය . අජිත් රාජපක්ෂ මහතා ඡන්ද 109 ලබාගත් අතර රෝහිණී කවිරත්න මහත්මියට ලබාගත හැකිවූයේ ඡන්ද 78 කි.

Related posts