ධම්මික පෙරේරා පාර්ලිමේන්තුවට

dammika

ධම්මික පෙරේරා මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිව්රුම් දීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.

ඉන් අනතුරුව ඔහුට ආයෝජන ප්‍රවර්ධන ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ අමාත්‍ය ධුරයක් හිමිවීමටද නියමිත බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙයි.

Related posts