ගිනි අවියක් හා උණ්ඩ සමඟ සැකකරුවෙකු  හික්ඩුවේ  දී අල්ලයි

ලංකාවේ නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් හා උණ්ඩ 03 ක් සමඟ සැකකරුවෙකු  හික්ඩුව දූවගොඩ  දී අල්ලයි.

හික්කඩුව පොලිස් කොට්ඨාසයේ නිලධාරින්ට ලද තොරතුරක් මත 15 දින  සිදු කල විශේෂ මෙහෙයුමක දී   ලංකාවේ නිෂ්පාදය කල ගිනි අවියක් හා උණ්ඩ තුනක් සහිතව එක් සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවටගෙන තිබේ.

සැකකරු දුවගොඩ හික්කඩුව පදිංචි වයස අවුරුදු 48ක් පමණ වු පුද්ගලයෙකි.

සැකකරුවා (16 දින) ගාල්ල ගරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්නට නියමිතව තිබිණි.

බෝගහගොඩ – ඒ.ඩබ්ලිව්. ඒ නිමල්

Related posts