අක්මීමන ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

[skillwrapper type=”bar”]
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 51418[skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”63.58″ title=””]

සජිත් ප්‍රේමදාස – 24117[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”29.82″ title=””]

අනුර කුමාර දිසානායක – 3745[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”4.63″ title=””]

[/skillwrapper]

[skillwrapper type=”gage” align=”left”]
[skill percent=”63.58″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”29.82″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”]

[skill percent=”4.63″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”]
[/skillwrapper]

Related posts