අම්බලන්ගොඩ

[skillwrapper type=”bar”]
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 41,528[skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”65.78″ title=””]

සජිත් ප්‍රේමදාස -17793[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”28.19″ title=””]

අනුර කුමාර දිසානායක – 2480 [skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”3.93″ title=””]

[/skillwrapper]

[skillwrapper type=”gage” align=”left”]
[skill percent=”65.78″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”28.19″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”]

[skill percent=”6.73″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”]
[/skillwrapper]

Related posts