කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”]
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 320484 [skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”55.66″ title=””]

සජිත් ප්‍රේමදාස – 228032[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”39.6″ title=””]

අනුර කුමාර දිසානායක -15043[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”2.61″ title=””]

[/skillwrapper]

[/skillwrapper]

[skillwrapper type=”gage” align=”left”]
[skill percent=”55.66″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”39.6″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”2.61″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”]
[/skillwrapper]

Related posts