කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”]
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 652278 [skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”57.90″ title=””]

සජිත් ප්‍රේමදාස – 416961[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”37.01″ title=””]

අනුර කුමාර දිසානායක – 36178[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”3.21″ title=””]

[/skillwrapper]

[/skillwrapper]

[skillwrapper type=”gage” align=”left”]
[skill percent=”57.90″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”37.01″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”3.21″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”]
[/skillwrapper]

Related posts