ගාල්ල ඡන්ද බලප්‍රදේශය

[skillwrapper type=”bar”]
සජිත් ප්‍රේමදාස -31248[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”46.89″ title=””]

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 31108[skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”46.68″ title=””]

අනුර කුමාර දිසානායක – 3044[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”4.57″ title=””]

[/skillwrapper]

[skillwrapper type=”gage” align=”left”]
[skill percent=”46.89″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”46.68″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”]

[skill percent=”4.57″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”]
[/skillwrapper]

Related posts