ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් අවසන් ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”]

සජිත් ප්‍රේමදාස – 166841[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”72.10″ title=””]

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 54135[skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”23.39″ title=””]

[/skillwrapper]

[skillwrapper type=”gage” align=”left”]
[skill percent=”72.10″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”23.39″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”]

[/skillwrapper]

Related posts