දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය සමස්ත ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”]

සජිත් ප්‍රේමදාස – 259673[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”63.09″ title=””]

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 135058 [skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”32.82″ title=””]

අනුර කුමාර දිසානායක – 7460[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”1.81″ title=””]

[/skillwrapper]

[/skillwrapper]

[skillwrapper type=”gage” align=”left”]
[skill percent=”63.09″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”32.82″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”1.81″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”]
[/skillwrapper]

Related posts