බෙලිඅත්තඡන්ද බලප්‍රදේශය

[skillwrapper type=”bar”]
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 42668[skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”66.01″ title=””]

සජිත් ප්‍රේමදාස – 17029[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”26.34″ title=””]

අනුර කුමාර දිසානායක – 3793[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”5.87″ title=””]

[/skillwrapper]

[skillwrapper type=”gage” align=”left”]
[skill percent=”66.01″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”26.34″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”]

[skill percent=”5.87″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”]
[/skillwrapper]

Related posts