යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”]
සජිත් ප්‍රේමදාස – 17961[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”84.69″ title=””]

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 1563[skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”7.37″ title=””]

[/skillwrapper]

[skillwrapper type=”gage” align=”left”]
[skill percent=”84.69″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”7.37″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”]
[/skillwrapper]

Related posts