වන්නි දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද

[skillwrapper type=”bar”]
සජිත් ප්‍රේමදාස – 8,402[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”79.30″ title=””]

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 1,703[skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”16.07″ title=””]

අනුර කුමාර දිසානායක – 147[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”1.39″ title=””]

[/skillwrapper]

[skillwrapper type=”gage” align=”left”]
[skill percent=”79.30″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”16.07″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”]

[skill percent=”1.39″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”]
[/skillwrapper]

Related posts