වලපනේ ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

[skillwrapper type=”bar”]
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 32602[skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”46.65″ title=””]

සජිත් ප්‍රේමදාස – 3390832602[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”48.51″ title=””]

අනුර කුමාර දිසානායක – 787[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”1.13″ title=””]

[/skillwrapper]

[skillwrapper type=”gage” align=”left”]
[skill percent=”46.65″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”48.51″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”]

[skill percent=”1.13″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”]
[/skillwrapper]

Related posts