හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද

[skillwrapper type=”bar”]
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 12983[skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”68.94″ title=””]

සජිත් ප්‍රේමදාස – 3947[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”20.96″ title=””]

අනුර කුමාර දිසානායක – 1731[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”9.19″ title=””]

[/skillwrapper]

[skillwrapper type=”gage” align=”left”]
[skill percent=”68.94″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”20.96″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”]

[skill percent=”9.19″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”]
[/skillwrapper]

Related posts