එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණ ප්‍රථිඵලය ලංකාවට ‍ කෙසේ බලපායිද?

american election announcement

එක්සත් ජනපද මැතිවරණය ඒකීය මැතිවරණයක් නොවෙයි. එය වෙන වෙනම මැතිවරණ 51ක එකතුවක්. තැපැල් ඡන්දත් ගොඩක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අවසන් ප්‍රතිඵලය පැය කීපයකින් ලබාගන්නට බැහැ. මෙම මැතිවරණය කොවිඩ්-19 වසංගතය හා ආර්ථිකයට එයින් ඇතිවන බලපෑම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ එකක්. මා සිතන පරිදි, වසංගතය පාලනයෙන් ගිලිහෙමින් තිබෙනවා. එයින් ආර්ථිකයට සිදුවන දෙය දරුණු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා, කවුරු දිනුවත්, රට ගැන තමයි අවධානය යොමු කරන්නට වෙන්නේ. 1930දී සිදු වූ මහා අවපාතය පරිමාණයේ බලපෑමක් ඇති විය හැකියි. මෙය එක්සත් ජනපදයේ සැලකිය යුතු ජනගහනයකට බලපෑවොත්, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලොව පුරා ඉල්ලුමට බලපෑමක් ඇති විය හැකියි.…

Read More