පෙළ පොතට අපරාධ නීතිය

පාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා අපරාධ නීතිය ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳ යෝජනාවක් අධිකරණ ඇමැති ජනාධිපති නීතිඥ, අලි සබ්රිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (10 වැනිදා) පැවැති අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේදී ඉදිරිපත් වී තිබේ. අපරාධ නීති පද්ධතිය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමට සමගාමීව ළමයින් සම්බන්ධව පනවන නීතිරීති සංශෝධනය කිරීමට මෙහිදී යෝජනා වී ඇතැයි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳව වූ උපදේශ කාරක සභාවේ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් මාස 02ක් ඇතුළත වාර්තාවක් සකස් කිරීමටද එහිදී තීරණය වී තිබේ. මෙම කාරක සභාවට බන්ධනාගාර කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති ලොහාන් රත්වත්තේ ද සහභාගි විය.

Read More