විදුලිය කපන්න අවසර ඉල්ලයි

power-cut

ඉදිරි මාස තුනක කාලයේ විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය බව විදුලි බල මණ්ඩලය දැනුම් දී ඇත. ඒ සදහා අනුමැතිය දෙන්නැයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙන් ඉල්ලා ඇත. කොමිසම පවසන්නේ විදුලිය පරිභෝජනය අවම කර සහාය ලබා නොදුනහොත් ඒ සඳහා අවසර දිය යුතු තත්ත්වයක් උදා වී ඇති බවයි. “ඉදිරි මාස 3ක විදුලි කප්පාදුවකට අවසරය ඉල්ලා සිටියා. විදුලි පරිභෝජනය අවම කර සහාය ලබාදෙන්න. නැත්නම් විදුලි කප්පාදුවකට අවසර දියයුතු වනවා. ජනතාවට අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් අවශ්‍ය නම් මහජන උපයෝගීතා කොමිසම නැවත දැනුම්දෙන තුරු විදුලි පාරිභෝගිකයන් සවස 6 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා විදුලි උඳුන්, හීටර, රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර,…

Read More