පැය කහිහිපයක විදුලි බල කප්පාදුවක්

power-cut

කැලණිතිස්ස බලාගාරයේ මෙගොවොට් 110 ක විදුලි බලයක් ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක් කළ ජී. ටී. – 7 බලාගාරය අක්‍රීය වීම හේතුවෙන් තාවකාලිකව පැයක පමණ කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කරන බවට විදුලි බල මණ්ඩලය මින් ඉහත දන්වා තිබුණද මේ වනවිට එම ගැටලුව තවත් උග්‍ර අතට පැමිණ තිබෙන බවත් පැයක් නොව පැය කහිපයක කප්පාදුවකට යාමට සිදුව ඇති බවත් වාර්තාවේ. ඉල්ලූමට සරිලන තරම් විදුලි නිෂ්පාදනයක් සිදු නොවීම ඊට හේතුවයි. නොරොච්චෝල ගල් අඟුරු බලාගාරයේ එක් කොටසක මොගොවොට් 300 ක්, කොළඹ වරායේ බාච් බලාගාර යේ මොගොවොට් 60 ක් හා සපුගස්කන්ද මෙගොවොට් 68 ක් වශයෙන් වබලාගාර කිහිපයක නිපදවූ…

Read More