බිලියන 135ක සුරාබදු ආදායමක්

mathpan

මත්පැන්හල් විවෘත කළ පසුගිය මාසයේ (සැප්තැම්බර් 09)  ට සුරාබදු ආදායම ලෙස රුපියල් කෝටි 500 ක් දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබී තිබෙන බව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් එම්. ජේ. ගුණසිරි මහතා පවසනවා. මත්පැන්හල් විවෘත කරන දිනවල සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට දෛනිකව රුපියල් කෝටි 50 ත් 70 ත් අතර ආදායමක් හිමිවන බවයි ඔහු පැවසුවේ. මේ වසර අවසන් වනවිට රුපියල් බිලියන 135 ක සුරාබදු ආදායමක් රජයට ලබාදීමට අදහස් කර තිබෙන බව ද ඔහු සඳහන් කළා. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සහ රේගුවට අමතරව දෙවැනියට රජයට ආදායම් ලබා දෙන්නේ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් වනවා.

Read More