සැලෙන සෙලවෙන සිතුවම් අඳින කලා කරුවානන්

ලංකාවේ පොළවේ තිබෙන විවිධ බස් වර්ගවලින්,පස්වල පැහැයෙන් හා වර්ණයෙන් හා පස් දියකර ඒ පස් වර්ගවල වර්ණයෙන් සකස්කර ගත් සායමෙන් විවිධ නිපැයුම් සිදුකරන මේ අපේ කතාන්දරයේ කතා නායකයා දක්ෂයෙකි. ලීයක වර්ණය,ලීයක හැඩය ද, රුක් මුලක ඇති සැඟවුණු කලාව ද එක් කරමින් ස්වාභාවික ආකාරයට නව නිපැයුම් සිදුකරන මේ මිනිසා සැලෙන, සෙලවෙන,චලනයවන සිතුවම් හා නිපැයුම් හා මුර්ති ද සකස් කරන්නට දක්ෂයෙකි. කනංකේ,කනංක කඩ විදීයේ,ගෙදර වත්ත,නිවසේ පදිංචිව සිටින මහඳුරගේ උපසේන මහතා සත්තකින්ම සැබෑ දක්ෂයෙකි. බිරිදක් වැඩිහිටි දු දරුවන් සිටින හෙතෙම මේවන විට 53 වන වියේ පසු වේ.හෙතෙම සියලුම කලා කටයුතු වලට අති දක්ෂයෙකි. මේ…

Read More