කොරෝනා ඉල්ලමෙන් කළු කඩකාරයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගනියි

black marketers definition

කොරෝනා වසංගතයෙන් බැට කන කළුතර දිස්‍ත්‍රික්කයේ ජනතාව ව්‍යාපාරික ගසාකෑමකටද ලක්ව සිටින බව ප්‍රදේශයේ ජනතාව කියති. කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසා දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ වෙළදසල් තුළට ගොස් භාණ්ඩ තෝරා මිළදී ගැනීමට නොහැකිය. සෞඛ්‍ය නීති – රීති පිළිපදිමින් බොහෝ වෙළදල් පිටත සිට අවශ්‍ය භාණ්ඩ මිළදී ගැනීමට පාරිභෝගිකයින්ට සිදුව තිබෙි. එවිට ඇතැම් වෙළදසල් හිමියන් නියමිත ප්‍රමාණයට අඩුවෙන් භාණ්ඩ කිරීම, නරක්වූ හා ප්‍රමිතියෙන් තොර ආහාර ද්‍රව්‍ය කලවම්කර ලබාදීම, සහ බොහෝ පාරිභෝගික භාණ්ඩ වල නියමිත මිළට වඩා වැඩි මිළක් අය කරන බවට පාරිභෝගික ජනතාව චෝදනා කරති. පාරිභෝගික ජනතාව දුරස්ථභාවය රකිමින් වෙළදසල්වල පිටත සිට භාණ්ඩ ලබා ගැනීමෙීදී මෙම…

Read More