2020 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

exam results 2020 grade 5

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 2020 ප්‍රතිඵල නිකුත් කළ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. විභාගය සඳහා පෙනී සිසුන් ගණන 326,264ක්.

Read More