විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 50.00 කින් ඉහළ දැමීමේ සූදානමක්   

විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 50.00 කින් ඉහළ දැමීමේ සූදානමක්  ඇතැයි,  පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ  සභාපති  රංජිත් විතානගේ මහතා පවසයි. අනවශ්‍ය අවස්ථාවලදී අසාධාරණ හා දුෂිත ගනුදෙනු හරහා විදුලිය මිලදී ගැනීම නිසා මේ වන විට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ පාඩුව රුපියල් බිලියන 300ට ආසන්නවෙමින් පවතී. මේ පාඩු වලට හේතු වී ඇත්තේ ටෙන්ඩර් වලින් තොරව කෙටිකාලීනඅධික මිලට විදුලිය මිලදී ගැනීමයි. පසුගිය කාලයේදී සෑම වසරකදීම මෙගා වොට් 400කට ආසන්න මෙගා වොට් ප්‍රමාණයක විදුලිය මෙලෙස අධික මිලට මිලදී ගෙන ඇත.එම සමාගම් වලින් විදුලිය මිලදී ගැනීමේදී ඒකකයට රුපියල් 35/= සිට 65= දක්වාවු අධික මිලක් ගෙවා ඇත්තේ…

Read More