පැසිපික් කිරිසුදු ඉස්සෝ ගාල්ලෙන්

pasipic

ඉතාමත් පහසුවෙන් නව තාක්ෂණය සමග මුසුව  ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පැසිපික් සුදු ඉස්සන් ටැංකි තුළ වගා කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක්  ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන බව ජල ජීවි වගා ව්‍යාප්ති අංශය පියවර ගෙන තිබේ. කෘෂිකර්ම අංශ නව්‍යකරණ  ව්‍යාපෘතිය  හා ජාතික ජලජීවි වගා  සංවර්ධන අධිකාරිය  ඒකාබද්ධව  මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක  කෙරේ. රවුම් ටැංකි ව්‍යාපෘතියක් සඳහා  රුපියල්  මිලියන 04ක පමණ දල ප්‍රාග්ධන ආයෝජන මුදලක් වැය වන අතර 50%ක ගැලපුම් ප්‍රදානයක්  කෘෂිකර්ම අංශ නව්‍යකරණ ව්‍යාපෘතිය මගින් ලබාදේ . සාමාන්‍ය ඉස්සන් පොකුණකට වඩා  වාසි කිහිපයක් මෙමඟින් වගාකරුට හිමි වන අතර  අඩු ඉඩම් ප්‍රමාණයකින් අඩු බලශක්තියක් සහ අවම ශ්‍රම…

Read More