කොටගල පෙර පාසල් හා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන පාලිකාවන් 10 කට කොවිඩ්.

preschool

කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයේ කරන ලද පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවකදි පෙර පාසල් හා දිවා සුරකුම් මධ්‍යස්ථන පාලිකාවන් 10 දෙනකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් බවට හදුනාගෙන ඇති බව කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි. මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයේ පෙර පාසල් පාලිකාවන් හා දිවා සුරකුම් මධ්‍යස්ථාන පාලිකාවන් පිරිසක් පි. සි. ආර්. පරික්ෂවන්ට ලක් කිරිමෙන් පසු මෙම ආසාදිතයන් දස දෙනා 17වන දින සවස හදුනා ගත් බවත්ය. කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන් සති තුනක පමන කාලයකට පසුව මෙසේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙස මෙම අය…

Read More