ගෑස් නිසා හැටන් අසරණ වෙයි.

gas

හැටන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ ගණනාවක  මේ වන විට පවතින ගෑස් හිගයෙන් එම ප්‍රදේශවල ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත. මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන එම ජනතාව පවසනුයේ ගෑස්  මිල වැඩි වුවද මේ වන විට නැවත ගෑස්  හිගයක් පවතින බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය. මෙම ගැස් හිගය පිලිබදව අදහස් දක්වන මෙම ප්‍රදේශවල හිංදු ජනතාව පවසනුයේ දිපවාලි උත්සවය මේ මස 04වන දිනට යෙදි ඇති බවත් මෙම දිනවල පවතින ගෑස්  හිගය හේතුවෙන් දිපවාලිය සැමරිමේදිද තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය. මෙම තත්වයන් පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි මෙම ප්‍රදේශවල ගෑස් අලෙවි…

Read More