පෞද්ගලික අංශයේ 50% වැටුප සේවයට නොපැමිණෙන අයට පමණයි

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වය හමුවේ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් සඳහා වැටුපෙන් 50% හෝ රු.14,500 යන දෙකෙන් වැඩි මුදල ගෙවීම අදාල වන්නේ ඒ ඒ ආයතනවල සේවයට නොපැමිණෙන සේවකයන් සඳහා පමණක් බව කම්කරු අමාත්‍යංශයේ ස්ථාපිත  කොවිඩ් 19 ත්‍රෛපාර්ශවික කාර්ය සාධක බලකාය තීරණය කර ඇත. කොවිඩ් 19 තත්වය තුළ පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා සඳහා  සේවකයන්ට  වාර්තා කිරීමට නොහැකිවීම සහ එම ආයතනවලට බලපා ඇති මූල්‍යමය අර්බුද තත්වයන් හේතුවෙන් එම සේවකයන්ට වැටුප් හා දීමනා ගෙවීම පිළිබඳ මීට පෙර මෙම කමිටුව විසින් ගනු ලැබූ තීරණ අනුව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග සහ සේවකයන්ට ලබාදෙන සහනයන් තවදුරටත් පවත්වා ගෙන යාම පිළිබඳ …

Read More