ලෝක ගුරු දිනය නමට පමණද?

pulathisi

රටක අද ලබන අධ්‍යාපනය එරට අනාගතයේ කැඩපතක් ලෙස සැලකෙයි.එම අධ්‍යාපනය බිම් මට්ටමේ ක්‍රියාවට යොදවන්නේ ගුරු ප්‍රජාව විසිනි. වර්තමානයේ ගුරුවරුන් නිර්මාණය කරන පාඨමාලාත් ඔන්ලයින් මගින් ම ක්‍රියාත්මක වෙයි. අපේ රටේ ගුරු අධ්‍යාපනයේ වර්තමානය ගැන  සමස්ත ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවා වෘත්තීය සංගමයේ විධායක සභික කථිකාචාර්ය එස්.එම්.පී. බණ්ඩාර මහතා  දැක්වූ අදහස් මෙසේ සටහන් කරමු. “ලෝකයේ ඕනැම රට ගුරු අධ්‍යාපනය ප්‍රධාන ආකාර දෙකකින් යුක්තයි. එකක් තමයි සේවයට පත් වෙන්නට පෙර ගුරු පුහුණුව ලැබීම ඒක පූර්ව සේවා ගුරු අධ්‍යාපනය(pre-service teacher education) කියලා හදුන්වනවා. අනික සේවාස්ථ ගුරු අධ්‍යාපනය(in-service teacher education) නැතිනම් සේවයේ යෙදෙමින් ගුරු පුහුණුව ලැබීම…

Read More