දේශීය රෙදි පිළි කර්මාන්තය නිරුවතින්

ජනවාරි පළමුවනදා සිට මෙරට අත් යන්ත්‍ර සහ බතික් රෙදි පිළි කර්මාන්තයට නව පනක් ලැබෙන, රාජ්‍ය සේවකයින්ට අළුත් හැඩක් ලැබෙන නව පනතක් ගෙන එන්නට බතික් , අත් යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇගළුම් පිළිබද අමාත්‍යවරයා කටයුතු කරමින් තිබේ. පසු ගිය කාලය පුරා දේශිය රෙදිපිළි කර්මාන්තය වල පල්ලට ඇද දමින් විදේශිය රෙදි පිළි කර්මාන්තය නගා සිටුවීම හේතුවෙන් මෙරට බතික් කර්මාන්තය බොදවී අත් යන්ත්‍ර රෙදිපිළි කර්මාන්තය බලධාරීන්ගේ අත පල්ලෙන් වැටුණා. යැයි දේශීය රෙදි පිළි කර්මාන්ත කරුවන් කියති. නව ඇමතිවරයා දේශිය රෙදි පිළි කර්මාන්තයට නව සළු පිළි අන්දවන්නට ගන්නා උත්සාහ අගය කරන දේශිය රෙදි පිළි…

Read More