ජන මාධ්‍ය හා ජඩ මාධ්‍ය

ජන මාධ්‍ය හා ජඩ මාධ්‍ය

කිසියම් රටක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මවතේ ගෙන යාම සදහා එරට ක්‍රියාත්මක ජනමාධ්‍ය කරනුයේ  එහි විශාල කාර්‍යභාරයකි. නිදහස් හා අපක්ෂපාතී ජනමාධ්‍යයක් යමකිසි රටක පැවතීම එය ඒ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට ඉතා අගනේය. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මුර බල්ලන් ලෙස සැලෙකෙන ජනමධ්‍ය අල්ලස, දූෂණයට, අපරාධයන්ට එරෙහිව නිර්භීතව තම රජකාරිය ඉටු කළ යුතුවා මෙන්ම, ව්‍යාපාරික ලෝකයේ ප්‍රබලයින් මෙන්ම දේශපලනඥයින් අතින් සිදුවන දූෂණ අක්‍රමිකතාවයන් සම්බන්ධවද එකසේ කටයුතු කළ යුතුය. නමුත් ඉහත මුලධර්ම හෝ ප්‍රතිපත්ති මත තම වෘත්තීය ගරුත්වය කෙලෙසා නොගනමින් කටයුතු කරනු ලබන මාධ්‍යවේදීන් අද අප රටෙන් සොයා ගැනීම කළුනික සෙවීමටත් වඩා අමාරු කාරියකි. විවිධ දේශපාලඥයින්ගේ හෝ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ පටු…

Read More