අන්තර්ජාල ගුණාත්මක බව අතින් නරකම තැන ශ්‍රී ලංකාවට

internet

රටවල් 85 ක් අතරින් ශ්‍රී ලංකාව අන්තර්ජාල ගුණාත්මකභාවය අතින් නරකම ස්ථානයට පත්ව තිබේ.

VPN සැපයුම්කරුවකු වන සර්ෆ්ෂාර්ක් විසින් විශ්ලේෂණය කර සකසන ලද මෙම වාර්තාවට අනුව සිංගප්පූරුව ඉහළින්ම සිටී.

බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සහ ජංගම අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවල වේගය සහ විශ්වසනීයත්වය සලකා බලන අන්තර්ජාල තත්ත්ව දර්ශකයේ ස්කැන්ඩිනේවියානු සහ බෙනෙලක්ස් රටවල් ද ඉහළ මට්ටමක සිටී.

කැපී පෙනෙන අන්තර්ජාල ගුණාත්මකභාවයක් ඇති රටවල් සාමාන්‍යයෙන් යටිතල පහසුකම් ඔවුන්ගේ පුරවැසියන්ට සහ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවන්ට සම්පතක් ලෙස සලකති.

Related posts