ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා අද (20) දිනයේ දී සිය ධූරයෙන් සමුගැනීමට නියමිතව ඇත.

ඔහු මහ බැංකුවේ සියලූම කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් වෙත ආමන්ත්‍රණය කරමින් මෙසේ සඳහන් කර ඇත.

“ඔහු මිනිසුන් සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් සෑම කෙනෙකුටම වැදගත් පාඩමක් ඉගැන්වීය. ‘ඔබ නිලධාරියෙකු වීමට පෙර මිනිසෙකු වන්න’. ඔහු හෙට බැංකුවෙන් පිටව යන්නේ සෑම දෙනාගේම ආදරය වැලඳ ගනිමිනි.“

Today, for the first time during my 30-year career in the Central Bank, witnessed a Governor addressing all the members of the staff at his leaving. Ending of the tenure of all the other Governors of the Bank was so abrupt that they did not have an opportunity to meet all the staff at their departure.

Governor Coomaraswamy did not forget to thank everyone, from the Monetary Board, Senior Deputy Governor to the ‘friends’ who served tea at the meetings. At the occasion of assuming duties in 2016, he revealed what he expected from everyone in the Bank; Integrity, Professionalism and Technical Excellence. He possesses all three of those.

In addition, through his engagement with people he taught everyone an important lesson; ‘be a human before you become an officer’. He is departing the Bank tomorrow, embracing everyone’s love.

Wishing Dr. Indrajit Coomaraswamy good health and contented life ahead…

Similar Posts