ගූගල් ප්‍රධාන කාර්යාල 3 ක් වහයි

චීනය, හොංකොං සහ තායිවානය යන රටවල  ගූගල් සමාගමේ ප්‍රධාන කාර්යාල 3 ක් තාවකාලිකව වසා දැමීමට ගුගල් සමාගම තීරණය කරයි.

අලෙවි ප්‍රවර්ධන සහ ඉංජිනේරු කටයුතු සඳහා ගුගල් සමාගම මෙම කාර්යාල පවත්වාගෙන ගොස් අති බව සදහන් වේ.

Related posts