ජනතාව හෙම්බත්කරන රාජ්‍ය සේවයේ වෙනසක් ඕනෑ

breaking news sri lanka today sinhala

රජයට සේවය කිරීම බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත පාලන කාලයේ ඇති කරන ලද රාමුවකි. තෝරාගත් නිලධාරී පැලැන්තියක් කාර්යාලවල රඳවන ලද අතර වැසියන් හා නිලධාරීන් අතර සෑහෙන පරතරයක් තිබුණි. විශාල අවකාශයක් ඇති කාමර, පිරිසුදු ඇඳුම්, පළඳින ටයි පටිය හා කතාකරන ඉංග්‍රීසි තද නිලධාරීවාදයක් ඇති කළේය. නිදහස ලැබීමෙන් පසු රජයේ සේවයේ වෙනස්කමක් සිදුවනු ඇතැයි ජනතාව උපකල්පනය කළහ.

දශක හතකට පසුව පවා රාජ්‍ය සේවය තුළ පුළුල් වෙනස්කමක් සිදුවී නැත. ජනතාවගේ අවශ්‍යතා ඉටුකරනු සඳහා අද පවතින තාක්ෂණික පහසුකම් සෑහෙන ප්‍රයෝජනයට ගත හැකිය. මේසය මත සවිකරන පරිගණකය නිලධාරීවාදය තවත් ආඪ්‍ය කර ඇති අතර සාමාන්‍ය ජනතාව පීඩාවට පත් කර තිබේ. රට තුළ වෙනසක් ඇති කරන හා පරිවර්තනයක් කරන බව කියන දේශපාලන නායකයන් රජයේ සේවය වෙනස් කිරීමෙන් ජනතාවගේ පහසුව ඇති කරන්නේ කෙසේදැයි අවධානය යොමු කිරීම අවශ්‍යය.

 

breaking news sri lanka today sinhala

Related posts